POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest iMINDINSTITUTE, ul. Stanisława Lentza 10A; 02-956 Warszawa, Polska, e-mail:info@imindinstitute.com

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa: w ramach uprawnionej działalności Instytutu, w celu realizacji jej celów za zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9sek. 2 lit. a RODO (zgoda może być wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona).

W celu wycofania zgody można również wysłać e-mail.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym.

 

W celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów realizacja projektów na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b RODO, w celach związanych z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/współpracy na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a, b, c oraz art. 9sek. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 sek. 1c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO; w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6sek. 1 f RODO.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowej. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas określony przepisami prawa, w tym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spełnienie wszelkich praw wynikających z RODO.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator informuje o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o danych osobowych nawww.imindinstitute.com

Załącznik1 Polityka w iMIND INSTITUTE

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 sek. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej także RODO)informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest iMIND INSTITUTE.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

a)    listownie na adres: ul. Stanisława Lentza 10A, 02-956 Warszawa

b)    e-mailem: info@imindinstitute.com

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a)    w ramach autoryzowanej działalności Instytutu

b)    w celu realizacji celów statutowych za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c)    w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, realizacji projektów na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b RODO

d)    w celach związanych z rekrutacją, rozpoczęciem i przebiegiem zatrudnienia/współpracy/udziału w projekcie na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 sek. 2 lit. a, b i h RODO,

e)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, prawa pracy oraz innych przepisów mających zastosowanie do Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i art. 9 ust. 2lit. b RODO);

f)      w celach wynikających z praw nieuzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane winnych celach, za zgodą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2lit. a), gdy Administrator poprosi Cię o wyrażenie takiej zgody.

Zgoda taka może być w każdej chwili wycofana w ten sam sposób, w jaki została wyrażona.

 

Aby wycofać zgodę, możesz również wysłać e-mail na adres info@imindinstitute.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W zależności od sytuacji mogą wystąpić inne podstawy wymienione w art. 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 

W związku z organizacją działalności Administratora Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)    podmiotom uprawnionym z mocy prawa;

b)    podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora, m.in.

c)    podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom dostarczającym Administratorowi rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczenie usług, w minimalnym zakresie niezbędnym i uzasadnionym wykonaniem tych usług (w tym np. księgowość, wystawianie faktur usługi)

 

Dane osobowe zgodnie z przepisami RODO nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unią Europejską oraz do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe:

a)    Jednak niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okres w tych przepisach określone w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych m.in. obowiązki określone w prawie podatkowym, ZUS.

b)    Również w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych okres przechowywania trwa do czasu ustania ww. interesu (np.przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu) lub do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się dalszemu takiemu przetwarzaniu

c)    w sytuacjach, gdy sprzeciw jest uzasadniony zgodnie z prawem,

d)    w celach archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. do wykazania przestrzegania przepisów o przetwarzaniu danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do przechowywania danych lub dokumentów je zawierających udokumentowanie spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli ich przestrzegania przez organy publiczne.

 

Administrator gwarantuje spełnienie wszelkich praw wynikających z RODO i we wskazanym w nim zakresie tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jednak prawo do usunięcia danych, czyli prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 sek. 3 RODO.

 

Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W przypadku przetwarzania i danych osobowych na podstawie umowy okres przetwarzania trwa do zakończenia tej umowy.

W sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody.